Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !

O nás

Slovenská republika implementovala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEE) , do zákona o odpadoch.

Smernica EU zároveň stanovila pre všetky členské štáty rovnakú povinnosť vyzbierať a spracovať min. 4kg elektroodpadu na obyvateľa/rok.

Založenie kolektívneho systému ELKOMIN v roku 2010 bolo reakciou na túto novú povinnosť. KS ELKOMIN vznikol ako združenie pre zabezpečenie zberu, prepravy a spracovania elektroodpadov pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení, ktorí tieto uvádzajú na trh SR.

Dňa 24.6.2016 nám udelilo MŽP SR autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov/OZV/ pre elektrozariadenia podľa § 89 ods.1 písm.b.) zákona o odpadoch, pod č.0060/0EEZ/OZV/A/16-3.3.

Organizáciu zodpovednosti výrobcov  ELKOMIN vlastnia a prevádzkujú slovenské spoločnosti a elektroodpad vyzbieraný v Slovenskej republike, spracúvajú autorizované slovenské spoločnosti na území Slovenskej republiky.
Je to náš príspevok k udržaniu zamestnanosti  v Slovenskej republike.


Podľa platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva zabezpečujeme pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení plnenie záväzných limitov pre zber, zhodnotenie a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok z takýchto elektroodpadov. Plnenie záväzných limitov zabezpečujeme v rozsahu všetkých desiatich skupín .

Pôsobíme po celom území Slovenskej republiky a prostredníctvom celoslovenskej zmluvnej siete zberných miest, prepravcov a spracovateľov elektroodpadu, zabezpečíme odber elektroodpadu a jeho prepravu k autorizovaným spracovateľom elektroodpadu  z ktoréhokoľvek miesta v Slovenskej republike.

Okrem tejto služby zabezpečujeme naším klientom aj služby v oblasti odpadového hospodárstva pri produkcii iných odpadov, odpadov z obalov, poskytujeme právny servis v odpadovom hospodárstve.

Zberovým spoločnostiam a servisným organizáciam
ponúkame zmluvnú spoluprácu spojenú s úhradou za vyzbieraný a odovzdaný elektroodpad.

Prečo využívať služby organizácie zodpovesnotsi výrobcov ?
Podľa platnej legislatívy EÚ a SR upravujúcej podmienky uvádzania elektrozariadení na trh môže / dovozca elektrozariadení špecifikovaný v platnej legislatíve svoje povinnosti plniť individuálne alebo môže využívať služby   organizácie zodpovednosti výrobcu/ OZV/ , ktorý za neho bude plniť povinnosti v oblasti zberu, prepravy a spracovania elektroodpadov vzniknutých z ním umiestnených elektrozariadení na trhu na konci ich životného cyklu (keď sa stanú elektroodpadom).
Do úvahy pripadá už nepripadá možnosť plniť si povinnosti cez Recyklačný fond.
Väčšina výrobcov a dovozcov elektrozariadení si však plní svoje povinnosti vstupom do organizácie zodpovednosti výrobcov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Po získaní potrebných podkladov vám predložíme konkrétnu ponuku.


Výročná správa 2016
Výročná správa 2017
Výročná správa 2018
Výročná správa 2019