Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !

Informácia pre zákazníkov

Naša spoločnosť si plne uvedomuje svoju rolu pri ochrane životného prostredia v nadväznosti na požiadavky trvalo udržateľného rozvoja pri návrhu a vývoji, výrobe, distribúcii , ako aj ekologickej recyklácií svojich tovarov. Ako firma uvádzajúca na trh SR svoje tovary si plníme zákonom stanovené požiadavky kladené na naše výrobky členstvom v autorizovanej organizácii zodpovednosti výrobcov za elektrozariadenia, obaly/neobaly, príp. batérie.

V nadväznosti na hore uvedené je potrebné aby ste vy – naši zákazníci ako koneční používatelia elektrozariadení na konci ich životného cyklu postupovali v súlade so symbolom uvedeným na elektrozariadení , ktorý predstavuje tieto zásady :
  • elektroodpad zbierať oddelene a nezneškodňovať ho spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom
  • elektroodpad odovzdať buď na určených miestach spätného zberu v elektropredajniach, alebo na mestom/obcou vyhradených miestach v rámci oddeleného zberu komunálnych odpadov (zberné dvory, príp. mobilný zber z domácností, kontajnerový zber a pod.) V prípade korporátnych zákazníkov je možnosť odberu elektroodpadov oprávnenou zberovou firmou priamo z takejto firmy.
  • elektroodpad odovzdávať kompletný a pokiaľ možno neporušený

Týmito krokmi zabezpečíte, že príde k opätovnému použitiu, materiálovému zhodnoteniu alebo inému spôsobu zhodnotenia elektroodpadu, keďže elektroodpad obsahuje rôzne nebezpečné látky, ktoré by sa pri jeho neekologickom nakladaní mohli dostať do životného prostredia, príp. by mohli predstavovať riziko pre zdravie ľudí.Tým že postupujete podľa hore uvedených pokynov, aj vy prispievate k ochrane životného prostredia a napĺňaniu filozofie trvalo udržateľného rozvoja.